SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

​For ØkoSafe ApS (herefter kaldet Selskabet)​ 

1. INDLEDNING - ANVENDELSE

Enhver leverance fra Selskabet sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

Købers indkøbsbetingelser eller købers angivelse af særlige vilkår i ordre mv. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, med mindre Selskabet skriftlig har accepteret dette.

2. TILBUD – ORDRE

Aftale mellem Selskabet og køber anses for indgået, når Selskabet har fremsendt ordrebekræftelse. Købers evt. indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og skal være Selskabet i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Selskabets skriftlige godkendelse. Køber skal erstatte Selskabets omkostninger og tab ved annullering eller ændring af en ordre.

3. PRISER

Med mindre der indgås konkret skriftlig aftale om pris gælder Selskabets prisliste på tidspunktet for Selskabets ordrebekræftelse. Selskabets priser er ekskl. den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt og lignende.

4. BETALING

Købesummen forfalder til betaling 15 dage efter fakturadato.

Ved betaling efter forfaldsdato kan Selskabet beregne sig en rente 2 % pr. påbegyndt måned. Køber betaler Selskabets omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen.

5. LEVERING

Levering sker ab Selskabets lager og køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter den har forladt Selskabets eller leverandørs lager. Dette gælder også, såfremt Selskabet måtte have påtaget sig at betale omkostninger til transport.

5.2 Alle fragt-, forsikrings- og forsendelsomkostninger betales af køber.

6. UNDERSØGELSESPLIGT

Køber er pligtig straks efter modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af evt. mangler.

7. REKLAMATION

Køber skal give skriftlig meddelelse om mangler direkte til Selskabet uden ugrundet ophold efter at manglerne er opdaget eller burde være opdaget.

Defekte varer repareres eller ombyttes efter Selskabets valg uden beregning i 12 måneder regnet fra leveringsdato, såfremt det kan dokumenteres, at manglen ved produktet beror på forhold, Selskabet bærer risikoen for.

Produktet fremsendes til Selskabets adresse for afsenders regning med angivelse af fejl. Købers udgifter i forbindelse med reparation eller ombytning afholdes endeligt af køber. 

8. RETURNERING

Selskabets ansvar er begrænset til reparation eller omlevering.

Selskabets mangelansvar omfatter aldrig driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og intet reklamationskrav kan overstige det mangelfulde produkts værdi.

Selskabet kan ikke drages til ansvar for manglerne eller forsinket opfyldelse, såfremt det kan godtgøres, at dette skyldes force majeure, f.eks. strejke, lock-out, indgreb fra offentlige myndigheder, arbejdskonflikt, ildebrand, im- eller eksportforbud, krig, generel materialemangel, forsinket leverance fra underleverandør m.v.

Køber kan kun påberåbe sig en forsinkelse, såfremt den overstiger 8 kalenderdage.

Selskabet hæfter ikke for manglende eller forsinket leverance, der skyldes røveri eller tyveri.

Selskabets ansvar for forsinket opfyldelse af aftalen er begrænset til direkte tab og kan ikke udvides til at omfatte driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre følgeskader af nogen art. Ansvaret kan ikke overstige det købte produkts værdi.

​9. EJENDOMSFORBEHOLD

Selskabet forbeholder sig ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen, inkl. evt. omkostninger til levering, forsendelse m.v., som afholdes af Selskabet på købers vegne, er betalt af køber.

Køber er ikke berettiget til at videresælge produkterne eller i øvrigt råde over disse på en måde, der strider mod Selskabets ejendomsforbehold, før den fulde købesum og omkostninger er betalt.

10. PRODUKTANSVAR

Selskabet er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, såfremt det leverede produkt forvolder skade. Ved personskade er Selskabet kun ansvarlig, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af selskabet.

Selskabet er ikke ansvarlig for indirekte tab som driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller følgeskader i øvrigt.

I det omfang Selskabet bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Selskabet skadesløs i samme omfang, som Selskabets ansvar er begrænset efter ovenfor anførte bestemmelser.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.

Parterne er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst af tredjemand mod en af dem vedrørende produktansvar.

11. LOV-VALG OG VÆRNETING

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser samt enhver tvist vedrørende mangler ved leverancen eller øvrige afledte forhold i forbindelse med aftalen mellem Selskabet og køber, afgøres ved de almindelige domstole ved Selskabets værneting og under anvendelse af dansk ret.

12. GYLDIGHED

Skulle enkelte bestemmelser i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser helt eller delvis blive kendt ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.​​​ 

Telefon: +45 4553 3003   |   E-mail: oko@okosafe.dk​   |   CVR: 27963889